Wat is Praxbind?


Wat is Praxbind? Praxbind: Onmiddellijke neutralisatie van Pradaxa1,2

Bekijk hieronder hoe Praxbind werkt

Wanneer het antistollingseffect van Pradaxa snel moet worden gestopt, biedt Praxbind onmiddellijke neutralisatie1,2. Met Praxbind heeft Pradaxa, een non- vitamin K antagonist oral anticoagulant (NOAC), nu een specifiek antidotum1,2. Tesamen bieden Pradaxa en Praxbind u meer vertrouwen en geven u meer controle. 1,2

Indicatie

Praxbind is een specifiek antidotum voor dabigatran en is geïndiceerd bij volwassen patiënten die worden behandeld met Pradaxa (dabigatran etexilaat) wanneer het antistollingseffect van dit middel onmiddellijk moet worden geneutraliseerd:

  • Voor spoedoperaties of dringende ingrepen1,2
  • Bij een levensbedreigende of ongecontroleerde bloeding1,2
Factsheet1
Werkingsmechanisme Gehumaniseerd monoclonaal antilichaam fragment (Fab) dat specifiek met hoge affiniteit bindt aan dabigatran en het antistollingseffect van dabigatran neutraliseert.
Werkzaamheid Onmiddellijke neutralisatie van het antistollingseffect van dabigatran.
Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik - Geen protrombotisch effect
- Kleine kans op overgevoeligheidsreacties
- Er konden geen bijwerkingen worden vastgesteld in relatie tot het gebruik van Praxbind.
Dosering De aanbevolen dosering is 5 g (twee 2.5 g/50 mL flacons)
– Kant en klare oplossing
– Vaste dosering voor alle patiënten
– Geen dosisaanpassing voor patiënten met een verminderde nier- of leverfunctie en ouderen.
Wijze van toediening Eenvoudige en snelle IV toediening als infuus of als bolusinjectie
Halfwaardetijd – Terminale halfwaardetijd 10.3 uur
– De behandeling met Pradaxa (dabigatran etexilaat) kan 24 uur na toediening van Praxbind opnieuw worden gestart†
Eliminatie Eliminatie hoofdzakelijk via de nieren
Interacties met andere geneesmiddelen – Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen*
– Andere antitrombotische middelen (b.v. laag moleculair gewicht heparine) kan onmiddellijk na toediening van Praxbind gestart worden.
Contra-indicaties Geen
Ondersteunende maatregelen Praxbind kan worden gebruikt in combinatie met standaard ondersteunende maatregelen, die vanuit medisch oogpunt in aanmerking dienen te komen#
Bewaren In de koelkast (2°C 8°C). Niet invriezen
Houdbaarheid 24 maanden

† Als de patiënt klinisch stabiel is en adequate hemostase is bereikt.

* Preklinisch onderzoek met idarucizumab liet geen interactie zien met volume expanders, stollingsfactor concentraten zoals protrombine complex concentraten, (PCC) geactiveerde PCCs (aPCCs) en recombinant factor VIIa of andere antistollingsmiddelen. Er zijn geen formele onderzoeken naar interactie van Praxbind met andere geneesmiddelen gedaan. Op grond van de farmacokinetische eigenschappen en het gegeven dat het zich zeer specifiek bindt aan dabigatran, worden klinisch relevante interacties met andere geneesmiddelen onwaarschijnlijk geacht.

# Ondersteunende maatregelen kunnen zijn mechanische compressie, chirurgische hemostase, vochtvervanging (bloedplasma eiwitten indien nodig), rode bloedcel transfusie indien nodig, Fresh Frozen Plasma (als plasma-expander),plaatjes-transfusie (indien plaatjesaantal ≤60×109/l)

Hoe werkt Praxbind1,2?

Praxbind is een gehumaniseerd monoclonaal antilichaam fragment (Fab) dat specifiek bindt aan dabigatran en het antistollingseffect van dabigatran neutraliseert .1

Praxbind werking

De bindingsaffiniteit met dabigatran is circa 300 keer zo hoog als dabigatran met trombine. Het resultaat is dat de antistolling van Pradaxa® volledig, onmiddellijk en aanhoudend wordt geneutraliseerd . 1

1SPC Praxbind
2 Pollack CV Jr et al. N Engl J Med 2015;373(6):511–520.