Pradaxa Literatuurservice


Welkom

Met de Pradaxa Literatuurservice krijgt u meerdere keren per jaar een selectie van de meest aansprekende publicaties toegestuurd. U ontvangt een e-nieuwsbrief waarin kort en bondig doel, opzet en conclusies van de publicatie voor u uiteen worden gezet.

Met deze service bent u altijd op de hoogte van de meest recente en relevante publicaties over Pradaxa.

Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan hiernaast aan door uw emailadres in te vullen.


Archief

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Real World Data Pradaxa® uit Denemarken

Wij hebben u eerder bericht over Real World Data uit de Verenigde Staten1 en uit Nederland2. Deze keer willen wij u attenderen op een publicatie uit Denemarken. Het niveau van de Deense gezondheidszorg is vergelijkbaar met die van Nederland. Veiligheidsgegevens uit Denemarken kunnen daarom relevant zijn om een indruk te geven hoe de veiligheid van Pradaxa in de dagelijkse klinische praktijk is in Nederland.

Larsen et al. hebben verschillende nationale databases gecombineerd die gegevens over voorgeschreven medicatie, ziekenhuisopnames en demografie bevatten3. Doordat elk individu in Denemarken staat geregisteerd met een uniek identificatie nummer, kunnen deze databestanden makkelijk aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren* die vanaf 1 augustus 2011 startten met orale antistolling (warfarine, dabigatran 150mg, apixaban 5 mg of rivaroxaban 20mg) werden geïncludeerd. Selectie bias in niet gerandomiseerde studies kan leiden tot vertekening van de resultaten. Een manier om dit te voorkomen is de inclusie van alleen patiënten die nog niet eerder orale antistolling hebben gebruikt en correctie met propensity score matching.

12701 dabigatran en 35436 warfarine patiënten zijn geïncludeerd. Alle bloedingen, ernstige bloedingen en intracraniële bloedingen kwamen significant minder vaak voor bij dabigatran dan bij warfarine. De resultaten van deze publicatie laten zien dat in de Deense dagelijkse praktijk dabigatran 150mg een gunstiger veiligheids- en effectiviteitsbalans heeft ten opzichte van warfarine. Samen met de beschikbaarheid van het antidotum Praxbind is dit vertrouwenwekkend.

Het volledige artikel kunt u lezen op: http://www.bmj.com/content/353/bmj.i3189

Met vriendelijke groet,
Drs. Bas Buis
Marketing Team Leader CV

Dr. Willem Roemer
Medical Manager


1. Graham DJ et al. Circulation 2015; 131:157-164

2. Korenstra et al. Europace 2016 doi:10.1093/europace/euv397

3. Larsen TB et al. BMJ 2016;353:i3189.

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Lange termijn data bevestigen veiligheid en effectiviteit Pradaxa.

De RELY studie heeft aangetoond dat beide doseringen van dabigatran (110 en 150 mg) een gunstige veiligheids- en effectiviteitsbalans hebben1. Dit is bevestigd in real life studies in binnen en buitenland 2,3. Maar geldt dit ook voor de lange termijn?

Patiënten die de RE-LY studie hadden afgemaakt konden doorstromen in de Long-term Multicenter Extension of Dabigatran Treatment in Patients with Atrial Fibrillation (RELY-ABLE) studie4. De follow-up tijd van RELY en RELY-ABLE achter elkaar was 4,6 jaar (mediaan) en kon oplopen tot maximaal 6,7 jaar.

De incidentie van ischemische beroertes was significant lager voor 150mg dan voor 110mg terwijl de incidentie van ernstige bloedingen significant lager was voor 110mg. De incidentie van intracraniële bloedingen was gelijk voor 150mg en 110mg.

Als maatregel tegen dyspepsie werden vaak proton pomp remmers voorgeschreven of werd geadviseerd dabigatran met voedsel in te nemen. Dit leidde in ruim 85% van de gevallen tot symptoomverbetering.

De resultaten laten zien dat tijdens de aanvullende follow-up periode het veiligheidsprofiel op lange termijn voor beide dabigatran doseringen werd bevestigd. Tevens werden er geen nieuwe veiligheidsbevindingen waargenomen.

Een samenvatting kunt u lezen op: http://dx.doi.org/10.1093/europace/euv312, voor het volledige artikel dient u toegang te hebben tot Europace.

Met vriendelijke groet,
Drs. Bas Buis
Marketing Team Leader CV

Dr. Willem Roemer
Medical Manager


1. Connolly SJ et al. NEJM 2009;361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010;363:1875-1876 and NEJM 2014;371:1464-1465]

2. Graham DJ et al. Circulation 2015; 131:157-164

3. Korenstra et al. Europace 2016 doi:10.1093/europace/euv397

4. Ezekowitz MD et al. Europace 2016 doi:10.1093/europace/euv312

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Dabigatran veiliger dan acenocoumarol volgens Groningse real world data.

De Nederlandse situatie met betrekking tot orale antistolling is uniek in de wereld. Door het goed georganiseerde netwerk van trombosediensten en het gebruik van acenocoumarol (en incidenteel fenprocoumon) wijkt Nederland af van veel landen. Van dabigatran is de gunstige veiligheids- en effectiviteitsbalans bewezen in grote internationale klinische trials1,2, en in buitenlandse real world data3. Hoe is deze balans in de dagelijkse Nederlandse klinische praktijk?

Korenstra et al. hebben een retrospectieve, observationele studie in het Martini ziekenhuis in Groningen uitgevoerd4. Alle patiënten met non-valvulair AF en een CHA2DS2-VASc score ≥1 die startten met orale antistolling (acenocoumarol of dabigatran tussen 1 januari 2010 en 31 december 2012) werden geïncludeerd. Acenocoumarol patiënten werden door de trombosedienst begeleid. Selectie bias in niet gerandomiseerde studies kan leiden tot verschillen in de behandelgroepen. Om beide groepen zo vergelijkbaar mogelijk te maken werden patiënten gematched d.m.v. propensity score matching.

442 dabigatran en 478 acenocoumarol patiënten zijn geïncludeerd. Na matching bleven 383 acenocoumarol en 383 dabigatran patiënten over. De TTR van acenocoumarol was 78% (INR 2.0-3.5). Er was geen verschil in het optreden van ischemische beroertes of systemische embolieën (0,8% vs 1,0%, Hazard ratio 0.72 (95% CI 0.20–2.63)). Ernstige bloedingen kwamen significant minder vaak voor bij dabigatran (2,1% vs 4,3%, Hazard Ratio 0.45 (95% CI: 0.22–0.93)).

Deze resultaten laten zien dat in de Nederlandse dagelijkse praktijk dabigatran een gunstige veiligheids- en effectiviteitsbalans heeft ten opzichte van acenocoumarol.

Los van deze studie is recent een specifiek antidotum voor Pradaxa, Praxbind geïntroduceerd. De specifieke antidotum neutraliseert onmiddellijk de antistollende werking van Pradaxa.

Het volledige artikel kunt u lezen op: http://dx.doi.org/10.1093/europace/euv397

Met vriendelijke groet,
Drs. Bas Buis
Marketing Team Leader CV

Dr. Willem Roemer
Medical Manager


1. Connolly SJ et al. NEJM 2009;361:1139-1151 [Erratum: NEJM 2010;363:1875-1876 and NEJM 2014;371:1464-1465]

2. Schulman S et al. Circulation. 2014;129:764-772.

3. Graham DJ et al. Circulation 2015; 131:157-164

4. Korenstra et al. Europace 2016 doi:10.1093/europace/euv397

Editie 12: Onderzoeken gedaan met Praxbind

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Welke onderzoeken zijn er gedaan met Praxbind (idarucizumab), het specifieke antidotum voor Pradaxa?

In de vorige aflevering van de Pradaxa literatuur service hebben we u bericht over het registratieonderzoek met Praxbind, de RE-VERSE-AD studie1. Voordat deze studie kon worden gestart was er al uitgebreid preklinisch en vrijwilligers onderzoek uitgevoerd. Eikelboom et al. beschrijven in het december nummer van Circulation een overzichtsartikel de farmacologie van en de (pre)klinische studies met idarucizumab2.

Idarucizumab (Praxbind) is een gehumaniseerd monoclonaal antilichaam fragment dat zich sterk en specifiek bindt aan dabigatran. Hierdoor wordt de antistollingsactiviteit van dabigatran en zijn actieve metabolieten onmiddellijk geneutraliseerd. Trombinegeneratie wordt niet beïnvloedt door idarucizumab zodat er geen antistollende of protrombotische effecten lijken te zijn. Idarucizumab wordt in een vaste dosis intraveneus toegediend en zit in flacons die klaar zijn voor gebruik en 2 jaar houdbaar zijn.

In trauma modellen met dabigatran verminderde idarucizumab het bloedverlies en verbeterde de overleving. In vrijwilligers (tot 80 jaar, met of zonder verminderde nierfunctie) was er directe neutralisatie van de antistollingsactiviteit. Idarucizumab wordt renaal geklaard, met een halfwaardetijd van 45 minuten. Er waren geen overgevoeligheidsreacties.

De fase III studie RE-VERSE AD includeert Pradaxa gebruikers als zij een levensbedreigende of ongecontroleerde bloeding hebben of als zij een spoedoperatie of spoedprocedure moeten ondergaan. Een interim analyse gaf aan dat Praxbind een onmiddellijk en aanhoudend effect heeft (bij > 90% van de patiënten tot 12 uur).

Inmiddels is Praxbind geregistreerd in Europa en is het opgenomen in de EHRA practical guidelines3. In het overzichtsartikel wordt een voorbeeld gegeven van een algoritme voor levensbedreigende bloedingen of spoed operaties bij dabigatran gebruikers.

Het abstract van deze publicatie kunt u vinden op: http://circ.ahajournals.org/content/132/25/2412.long

Met vriendelijke groet,

Drs. Bas Buis
Marketing Team Leader CV

Dr. Willem Roemer
Medical Manager


1. Pollack CV et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med 2015;373:511-20

2. Eikelboom JW, Quinlan DJ, Van Ryn J, Weitz JI. Idarucizumab. The Antidote for Reversal of Dabigatran. Circulation 2015;132:2412-2422.

3. Heidbuchel H et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2015 doi:10.1093/europace/euv309

Editie 11 : Kosten effectiviteit van Pradaxa in Nederland.

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Wat kun je doen als orale antistollingsmiddelen onmiddellijk moeten worden onderbroken?

Het kan voorkomen dat antistollingsbehandeling met dabigatran (Pradaxa®) bij patiënten tijdelijk moet worden onderbroken omwille van ingrepen, bloedingen en/of onderzoeken. In deze situatie is het zeer wenselijk om ook daadwerkelijk het antistollingseffect te kunnen couperen. En dit kan met idarucizumab (Praxbind®).

Idarucizumab (Praxbind) is een gehumaniseerd monoclonaal antilichaam fragment dat zich sterk en specifiek bindt aan dabigatran. In de RE-VERSE AD studie wordt onderzocht of Praxbind de antistollingsactiviteit van Pradaxa in de klinische praktijk kan couperen. Pradaxa gebruikers worden geïncludeerd als zij een levensbedreigende of ongecontroleerde bloeding (groep A) hebben of als zij een spoedoperatie of spoedprocedure (groep B) moeten ondergaan.

Een interim analyse van de eerste 90 patiënten is gepubliceerd in het New England Journal of Medicine1. Na intraveneuze toediening van 5g Praxbind trad een onmiddellijke neutralisatie van de Pradaxa antistollingsactiviteit op die bij > 90% van de patiënten tot 12 uur aanhield. Herstel van hemostase werd bij 91% in groep A bereikt en bij 92% van groep B waargenomen. Er werden geen protrombotische effecten waargenomen.

Deze resultaten geven aan dat Praxbind een onmiddellijk, compleet en aanhoudend effect heeft (bij > 90% van de patiënten tot 12 uur) waardoor het meer controle geeft in spoedeisende situaties. Het abstract van deze publicatie kunt u vinden op http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1502000

Inmiddels is Praxbind geregistreerd in Europa2 en opgenomen in de EHRA practical guidelines3.

Met vriendelijke groet,

Drs. Bas Buis
Marketing Team Leader CV

Dr. Willem Roemer
Medical Manager


1. Pollack CV et al. Idarucizumab for Dabigatran Reversal. N Engl J Med 2015;373:511-20.

2. http://www.ema.europa.eu/ema/

3. Heidbuchel H et al. Updated European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin Kantagonist anticoagulants in patients with non-valvular atrial fibrillation. Europace 2015 doi:10.1093/europace/euv309

Editie 10: Kosten effectiviteit van Pradaxa in Nederland

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Kosteneffectiviteit is een belangrijk gegeven bij de beslissing of een medicijn wordt opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Dabigatran is even werkzaam als warfarine bij de behandeling en preventie van recidief Diepe Veneuze Trombose (DVT) en Longembolie (LE) terwijl bij dabigatran significant minder bloedingen optreden dan bij warfarine1, 2

Van Leent et al. heeft met Pradaxa in de Nederlandse situatie een onafhankelijke kosteneffectiviteits berekening uitgevoerd voor de behandeling van DVT3. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van de trombosedienst van het Deventer ziekenhuis. De kosten van de trombosedienst kwamen uit op €138 voor een behandeling van 180 dagen. De berekening uit de dagelijkse praktijk laat zien dat de kans 99% is dat dabigatran kosteneffectief is bij een conservatief afkappunt. Verschillende sensitiviteitsanalyses veranderden dit niet.

Een link naar het artikel vindt u hier.

Soortgelijke berekeningen hebben er toe geleid dat Pradaxa per 1 augustus is opgenomen in het GVS voor de behandeling van DVT/LE en voor de secundaire preventie DVT/LE bij volwassenen.


Met vriendelijke groet,

Bas Buis


1 Schulman S. et al. Treatment of acute venous thromboembolism with dabigatran or warfarin and pooled analysis. Circulation. 2014;129:764-772

2 Schulman S. et al. Extended Use of Dabigatran, Warfarin or Placebo in Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013;368:709–18

3 Leent, MWJ van. Cost-effectiveness of dabigatran compared to vitamin-k antagonists for the treatment of deep venous thrombosis in the Netherlands using real-world data. PLoS ONE 10(8): e0135054. doi:10.1371/journal.pone.0135054.

Editie 9: Eén of tweemaal daagse NOAC en de invloed op therapietrouw

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Een belangrijke beslissing tijdens de ontwikkeling van een NOAC is de overweging geweest om een eenmaal daagse of tweemaal daagse dosering toe te passen. Vrijens en Heidbuchel bespreken de mogelijke consequenties van deze keuze op therapietrouw en effectieve plasmaspiegels. 1

Bij orale geneesmiddelen met een plasmahalfwaardetijd van ±12 uur leidt tweemaal daagse dosering tot minder hoge piek-en of dalspiegels in het plasma. Daarnaast is er een grotere continuïteit in medicijnactiviteit bij tweemaal daagse dosering, ondanks dat er mogelijk iets meer doseringen worden overgeslagen. Dit komt omdat het overslaan van een dosis bij tweemaal daagse dosering minder grote gevolgen heeft dan het overslaan van een dosis bij een eenmaal daagse dosering (zie figuur).

BID doses

Deze factoren hebben mogelijk bijgedragen aan de superioriteit van dabigatran* 150mg 2dd in de preventie van ischemische beroertes bij non-valvulair atriumfibrilleren ten opzichte van warfarine (2).

Met vriendelijke groet,

Bas Buis

*Dabigatran is geregistreerd voor preventie van CVA en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA in de anamnese, hartfalen (≥NYHA 2), ≥75 jaar, diabetes mellitus, hypertensie.

1 Vrijens B, Heidbuchel H.

Non vitamin K antagonists oral anticoagulants: considerations on once- vs. twice daily regimens and their potential impact on medication adherence.

Europace Apr;17(4):514-23.


2 Connolly SJ et al. Newly Identified Events in the RE-LY Trial.N Engl J Med. 2010;363(19):1875-6

Editie 8: Pradaxa literatuurservice; intracraniële bloedingen in real life

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Uit de RE-LY studie is gebleken dat behandeling met dabigatran bij non-valvulair atriumfibrilleren (AF)* tot minder intracraniële bloedingen leidt in vergelijking met warfarine en dat de mortaliteit bij de intracraniële bloedingen niet verschilde tussen dabigatran en warfarine 1.

Hoe verhouden deze resultaten zich tot gegevens uit de dagelijkse praktijk?

Er zijn Amerikaanse databases met gezondheidsverzekeringsclaims gebruikt om de mortaliteitsgegevens te verzamelen van intracraniële bloedingen bij patiënten met AF die dabigatran of warfarine gebruikten 2. De data die zijn bekeken zijn van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2012. In de analyse werd gecorrigeerd voor mogelijke verstorende variabelen. Er werden 2.391 intracraniële bloedingen geïdentificeerd. Ziekenhuis mortaliteit was gelijk tussen warfarine (22%) en dabigatran (20%). De kenmerken van dabigatran en warfarine gebruikers verschilden onderling niet, behalve dat de dabigatran-gebruikers een hoger bloedingsrisico hadden dan de warfarine-gebruikers.

De auteurs concluderen dat er in de dagelijkse praktijk geen bewijs is dat intracraniële bledingen bij dabigatran-gebruikers tot hogere ziekenhuis mortaliteit leidt dan bij warfarine gebruikers. Terughoudendheid bij dabigatrangebruik vanwege het ontbreken van een geregistreerd antidotum wordt niet ondersteund door deze resultaten.

U kunt dit artikel vinden via http://goo.gl/rWS7iw.

Met vriendelijke groet,

Marketing Manager
Bas Buis

* Dabigatran is geregistreerd voor preventie van CVA en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA in de anamnese, hartfalen (≥NYHA 2), ≥75 jaar, diabetes mellitus, hypertensie.

Referenties:
1 Hart RG, Diener HC, Yang S et al. Intracranial hemorrhage in atrial fibrillation patients during anticoagulation

2 Alonso A,. Bengtson LGS, MacLehose RF et al. Intracranial Hemorrhage Mortality in Atrial Fibrillation Patients Treated With Dabigatran or Warfarin. Stroke DOI: 10.1161/STROKEAHA.114.006016.

 • Pradaxa
 • Boezemfibrilleren
130515_PLS_eerste brief_def.pdf

Editie 7: Pradaxa literatuurservice; FDA data

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Nadat wij u in mei hebben bericht over de veiligheid van dabigatran* op basis van Deense data [i], kunnen wij u nu informeren over een FDA analyse bij 134.000 patiënten.

De Amerikaanse Food and Drug Adminstration (FDA) heeft al eerder resultaten van een database analyse gerapporteerd in de New England Journal of Medicine [ii]. Op de website van de FDA staan nu de resultaten van een verfijndere en gevoeligere data analyse bij een grotere en oudere populatie (http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm396470.htm). Het maakt deel uit van een doorlopend onderzoek. Gegevens van 134.000 patiënten met atriumfibrilleren* van 65 jaar en ouder zijn onderzocht. Bij nieuwe gebruikers werden bij dabigatran minder ischemische beroertes, en intracraniële bloedingen gerapporteerd, maar meer gastro-intestinale bloedingen ten opzichte van warfarine. Het aantal myocardinfarcten was gelijk. Deze resultaten komen overeen met de resultaten van de RE-LY studie.

 

Incidentie
per 1.000 persoonsjaren

Gecorrigeerde  hazard ratio
(95% CI)

Pradaxa
(dabigatran)

Warfarine

Ischemische beroerte

11,3

13,9

0,80 (0,67-0,96)

Intracraniële bloeding

3,3

9,6

0.34 (0,26-0,46)

Ernstige gastro-intestinale bloeding

34,2

26,5

1,28 (1,14-1,44)

Acuut myocardinfarct

15,7

16,9

0,92 (0,78-1,08)

Op basis van deze gegevens ziet de FDA dabigatran nog altijd als een middel met een gunstig ‘baten/risico’ profiel, en worden er geen veranderingen aangebracht in de huidige indicaties of aanbevelingen voor gebruik.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

* Dabigatran is geregistreerd voor preventie van CVA en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA in de anamnese, hartfalen (≥NYHA 2), ≥75 jaar, diabetes mellitus, hypertensie.

 • Pradaxa
 • Dabigatran
 • Atriumfibrilleren
 • Bloeding
 • FDA

Editie 6: Pradaxa literatuurservice; bloedingsrisico

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Hoe verhoudt het bloedingsrisico van dabigatran zich tot vitamine K antagonisten in de dagelijkse praktijk?

Het is bekend dat patiënten met atriumfibrilleren (AF) die starten met vitamine K antagonisten (VKA) een hoger bloedingsrisico hebben dan patiënten die al langer op deze therapie staan. Of dit ook geldt voor patiënten die starten met dabigatran* is in een observationele postmarketing studie in Denemarken onderzocht(1).

Deense registratie systemen zijn gebruikt om gegevens te verzamelen van 11.315 AF patiënten die dabigatran voor het eerst gebruikten en vergeleken met VKA controles. De resultaten in het kort: VKA-starters hadden het grootste risico op bloedingen. Het totaal aantal bloedingen of het aantal ernstige bloedingen bij dabigatran 150 mg of dabigatran 110 mg gebruikers lag lager dan van VKA gebruikers of verschilde niet. Het aantal fatale, intracraniële bloedingen en gastro-intestinale bloedingen was laag.

De auteurs concluderen dat er geen bewijs is dat er in de dagelijkse praktijk bij dabigatran gebruikers meer bloedingen optreden dan bij VKA gebruikers. Dit is onafhankelijk van de voorafgaande VKA ervaring (naïef of blootgesteld).

U kunt dit artikel vinden via http://goo.gl/3HhwiQ.
Voor toegang tot het gehele artikel dient u geabonneerd te zijn op The American Journal of Medicine.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

* Dabigatran is geregistreerd voor preventie van CVA en systemische embolie bij non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer risicofactoren, zoals CVA of TIA in de anamnese, hartfalen (≥ NYHA 2), ≥ 75 jaar, diabetes mellitus, hypertensie.

(1) Larsen TB, Gorst-Rasmussen A, Rasmussen LH et al. Bleeding Events among New Starters and Switchers to Dabigatran Compared with Warfarin: an Observational Study among Patients with Atrial Fibrillation. Am J Med 2014; doi: 10.1016/j.amjmed.2014.01.031.

 • Pradaxa
 • dabigatran
 • atriumfibrilleren
 • bloeding
 • bloedingsrisico

Editie 5: Pradaxa literatuurservice; cardiologische praktijk

Welkom bij de Pradaxa literatuurservice.

Wie wil er niet meer efficiëntie in de dagelijkse cardiologische praktijk?

Een goed voorbeeld waar op dit gebied nog veel te winnen valt, is rondom elektrische cardioversie. Een artikel in het British Journal of Cardiology rapporteert de praktische impact van het gebruik van dabigatran rondom elektrische cardioversie(1).

De periode voor de introductie van dabigatran is vergeleken met de periode na de introductie van dabigatran. De periode na de introductie werd gekenmerkt door minder uitstel van cardioversies als gevolg van sub-therapeutische antistolling.

De tijd tot de cardioversie was 24 dagen korter. Het percentage patiënten waarin sinusritme werd bereikt en gehandhaafd, verschilde niet in de twee perioden. De auteurs concluderen dat dabigatran de efficiëntie van een cardioversie in de dagelijkse cardiologische praktijk kan verbeteren(2).

U kunt dit artikel hier vinden.
Voor toegang tot het gehele artikel dient u zich (gratis) te registreren.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

PS Dabigatran wordt in de richtlijnen van de European Society of Cardiology als optie genoemd voor antistolling rondom elektrische cardioversie(2).

Referenties:
(1) Choo,WK, Fraser S, Padfield G et al. Dabigatran improves the efficiency of an elective direct current cardioversion service. Br J Cardiol 2014; 21: 29-32.

(2) Camm, AJ, Lip GYH, De Catarina R et al. 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. European Heart Journal 2012; 33:2719–2747.

 • Pradaxa
 • Dabigatran
 • Atriumfibrilleren
 • Cardioversie

Editie 4: Pradaxa literatuurservice; Incidentie van intracerebrale bloedingen

Welkom terug bij de Pradaxa literatuurservice. Onlangs is van eigen bodem een opvallend artikel verschenen over de incidentie van intracerebrale bloedingen gerelateerd aan orale antistolling in Nederland.

Intracerebrale bloedingen (ICH) zijn een serieuze complicatie van orale antistolling (OAC). Er wordt aangenomen dat de incidentie van ICH gerelateerd aan OAC laag ligt in Nederland vanwege het goed georganiseerde netwerk van trombosediensten, maar gegevens hierover zijn schaars. Doel van het artikel is de jaarlijkse incidentie van ICH en OAC gerelateerde ICH bij volwassenen te schatten en om het jaarlijkse risico voor Nederland te berekenen.

De auteurs concluderen echter dat de ICH incidentie en het percentage OAC gerelateerde ICH relatief hoog is vergeleken met eerdere studies uit het buitenland, ondanks de aanwezigheid van trombosediensten.

Het abstract vindt u hier.
Voor het volledige artikel dient u geabonneerd te zijn op Stroke.

We wensen u veel leesplezier en hopen u met de volgende nieuwsbrief weer verder bij te mogen praten.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

Referenties:

1) Schols AM et al. Incidence of oral anticoagulant-associated intracerebral hemorrhage in the Netherlands. Stroke. 2013 Nov 7 [Epub ahead of print]

 • Pradaxa
 • Dabigatran
 • Atriumfibrilleren
 • Bloeding
 • Intracerebrale bloeding

Editie 3: Pradaxa literatuurservice; Pooled analysis

Welkom terug bij de Pradaxa literatuurservice. Onlangs is een belangwekkend artikel verschenen over de behandeling van ernstige bloedingen onder dabigatran of warfarine en de uitkomsten van deze bloedingen.

De meest gevreesde bijwerkingen van orale anticoagulantia zijn bloedingen. Mogelijk vraagt u zich af hoe veilig u behandelt, als u, samen met uw patiënt, Pradaxa als middel van keuze overweegt. Dit op zich is een legitieme vraag. Het mag u er echter ook weer niet van weerhouden Pradaxa als behandeloptie aan uw patiënt voor te leggen. Dit artikel kan u daarbij helpen.

In Circulation zijn de resultaten gepubliceerd van een gepoolde analyse van vijf studies (fase 3) met dabigatran waaronder de RE-LY bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren.

De auteurs concluderen dat patiënten die ernstige bloedingen hadden op dabigatran meer erytrocyten transfusies nodig hadden maar minder plasma dan warfarine. In het algemeen waren de gevolgen minder ernstig wat onder meer tot uiting kwam in een korter verblijf op de intensive care in vergelijking met degenen die ernstige bloedingen op warfarine hadden gehad.1

Het abstract vindt u hier.

Voor het volledige artikel dient u geabonneerd te zijn op Circulation.

We wensen u veel leesplezier en hopen u met de volgende nieuwsbrief weer verder bij te mogen praten.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

Referenties:
1) Majeed A, Hwang HG, Connolly SJ et al. Management and Outcomes of Major Bleeding during Treatment with Dabigatran or Warfarin. Circulation (online 30sept 2013) DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.002332.

 • Pradaxa
 • Dabigatran
 • Atriumfibrilleren
 • Bloeding

Editie 2: Pradaxa literatuurservice; hartfalenpatiënt met atriumfibrilleren

Welkom terug bij de Pradaxa literatuurservice. We hebben van u en uw collega’s veel positieve reacties ontvangen op dit nieuwe initiatief.

Wat houdt de Pradaxa literatuurservice ook alweer in?

 • Wij maken voor u een selectie van de meest aansprekende publicaties. 1x per maand ontvangt u een nieuwsbrief met daarin kort en bondig het doel, de opzet en conclusies van de studie. Zo bent u meteen weer op de hoogte
 • Om kosten en het milieu te besparen streven wij ernaar deze service zo veel mogelijk digitaal te maken.

Afgelopen maand zijn weer veel nieuwe publicaties verschenen. Deze keer richten we ons op de hartfalenpatiënt met atriumfibrilleren (AF). Bij aanvang van de studie had meer dan een kwart van de RE-LY-patiënten hartfalen als comorbiditeit. Deze kwetsbare groep patiënten ziet u dagelijks in uw praktijk. Wat kan Pradaxa voor hen betekenen?

In het European Journal of Heart Failure, zijn de resultaten gepubliceerd van een nieuwe subgroepanalyse van de RE-LY® trial1. De studie toont aan dat de uitkomsten bij hartfalenpatiënten consistent zijn met de resultaten van de RE-LY hoofdstudie: Pradaxa® 150mg tweemaal daags verlaagde zowel het risico op beroertes (zowel ischemisch als hemorragisch) en systemische embolie, significant en gaf een vergelijkbaar risico op ernstige bloedingen vergeleken met warfarine. Pradaxa 110mg tweemaal daags gaf een vergelijkbaar risico op beroertes en systemische embolie als warfarine met een significant lager risico op ernstige bloedingen. Belangrijk is dat beide doseringen Pradaxa zowel het risico op intracraniële bloedingen als het totaal aantal bloedingen significant verlaagde t.o.v. warfarine.1,2,3

Het abstract kunt u bekijken op http://goo.gl/pQNamO

Voor het volledige artikel dient u geabonneerd te zijn op het European Journal of Heart Failure.
Ik wens u veel leesplezier en hopen u met de volgende nieuwsbrief weer verder bij te mogen praten.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

Referenties:
1. Ferreira J, et al. Dabigatran compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and symptomatic heart failure: a subgroup analysis of the RE-LY trial. Eur J of Heart Failure. 2013; doi 10.1093/eurjhf/hft111.
2. Connolly SJ, et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med. 2009;361:1139-51.
3. Connolly SJ, et al. Newly identified events in the RE-LY trial. N Engl J Med. 2010;363:1875-6.

 • Pradaxa
 • dabigatran
 • atriumfibrilleren
 • hartfalen

Editie 1: Pradaxa literatuurservice; Nieuw! De Pradaxa literatuurservice!

Maak kennis met de Pradaxa literatuurservice. In september 2009 is het allemaal begonnen met de publicatie van de resultaten van de RE-LY studie. Deze zijn u bekend: Pradaxa 150 mg was superieur aan goed ingestelde warfarine in het voorkomen van zowel ischemische als hemorrhagische beroertes en systemische emboliën bij patiënten met non-valvulair atriumfibrilleren*.

We zijn nu al weer wat jaren verder en in de tussentijd zijn er veel publicaties over Pradaxa verschenen. Eigenlijk teveel om goed bij te kunnen houden. Daarom hebben we deze service voor u opgezet. Wat houdt de Pradaxa literatuurservice in?

Wij maken voor u een selectie van de meest aansprekende publicaties. 1x per maand ontvangt u een nieuwsbrief met daarin kort en bondig het doel, de opzet en conclusies van de studie. Zo bent u meteen weer op de hoogte. Om kosten en het milieu te besparen streven wij ernaar deze service zo veel mogelijk digitaal te maken. We vragen u dan ook uw e-mailadres op te geven, zodat wij u op efficiënte wijze kunnen “bijpraten”. Hierbij vindt u onze eerste selectie van Pradaxa gerelateerde publicaties. We hebben gekozen voor een onderwerp op het gebied van veiligheid: “Dabigatran en real-life bloedingen gepubliceerd in het New England Journal of Medicine”. Het artikel kunt u vinden op Pubmed middels deze shortlink.

In november 2012, maakte de FDA op haar website de resultaten bekend van een database-onderzoek naar bloedingen op Pradaxa (in maart 2013 online gepubliceerd in New Engeland Journal of Medicine). Alle zorgverzekeringdeclaraties in de database voor een intracraniële of gastro-intestinale bloeding geassocieerd met nieuw gebruik van Pradaxa of warfarine gedurende een periode van ruim 14 maanden zijn geteld.

De resultaten laten zien dat het aantal bloedingen geassocieerd met Pradaxa niet hoger is dan het aantal bloedingen geassocieerd met warfarine. De FDA concludeert dat Pradaxa een belangrijke gezondheidswinst oplevert wanneer het gebruikt wordt zoals aangegeven.

Southworth MR, et al. Dabigatran and Postmarketing Reports of Bleeding. N Engl J Med. 2013;368:1272-1274.

We wensen u veel leesplezier en hopen u met de volgende nieuwsbrief weer verder bij te mogen praten.

Met vriendelijke groet,

Bas Buis
Marketing Manager

* Non-valvulair atriumfibrilleren met één of meer van de volgende risicofactoren: CVA, TIA of systemische embolie in de anamnese; LVEF < 40%; Symptomatisch hartfalen, ≥NYHA 2; ≥75 jaar; of ≥65 jaar in combinatie met diabetes mellitus, coronair vaatlijden of hypertensie.

 • Pradaxa
 • Dabigatran
 • Atriumfibrilleren