Starten met Pradaxa doseringen


De aanbevolen dagelijkse dosis Pradaxa is 150mg, oraal toegediend in de vorm van 2x daags

Pradaxa dient met water en voedsel te worden ingenomen. De capsule dient in zijn geheel te worden doorgeslikt. De capsule mag niet geopend, gebroken of gekauwd worden.1

Bijzondere patiëntenpopulaties1

Patiënten van 80 jaar en ouder en patiënten die verapamil gebruiken dienen te worden behandeld met een dosering van Pradaxa 110mg 2x daags. Bij patiënten met een verhoogde kans op bloedingen dient goede klinische controle plaats te vinden. Bij deze patiënten is een dosis Pradaxa 110mg 2x daags te overwegen, afhankelijk van het trombose en bloedingsrisico

Bij patiënten met atriumfibrilleren die een matig verminderde nierfunctie (CrCl 30-50 ml/min) hebben, zijn doorgaans geen dosisaanpassingen nodig. De aanbevolen dagelijkse dosering voor deze patiënten bestaat daarom uit de standaarddosis Pradaxa 150mg 2x daags aanbevolen, al dient bij deze patiënten wel geregeld de nierfunctie te worden gecontroleerd.

Factoren die, zoals uit klinisch onderzoek is gebleken, de kans op bloedingen vergroten:

Factoren die de plasmaconcentratie van dabigatran verhogen:
 • Matig verminderde nierfunctie (CrCl 30-50 ml/min)
 • Minder belangrijk: Laag lichaamsgewicht ( <50 kg)
 • Comedicatie in de vorm van P-glycoproteïneremmers

Farmacodynamische interacties:
 • Acetylsalicylzuur
 • NSAID
 • Clopidogrel
 • SSRI’s of SNRI’s
 • Andere geneesmiddelen die een verminderde hemostase kunnen veroorzaken

Aandoeningen/prcx:edures die leiden tot een verhoogd bloedingsrisico:
 • Aangeboren of opgelopen stollingsaandoeningen
 • Trombocytopenie of een afwijking in de functie van bloedplaatjes
 • Recent biopt, groot trauma
 • Bacteriële endocarditis
 • Oesofagitis, gastritis of gastro-oesofageale reflux
Wat gebeurt er als er een dosis wordt vergeten?

Als een voorgeschreven dosis niet op het geplande moment wordt ingenomen, dient deze dosis zo snel mogelijk op dezelfde dag te worden ingenomen. Een vergeten dosis dabigatran etexilaat kan nog genomen worden tot 6 uur voor de volgende geplande dosis. Vanaf 6 uur voor de volgende geplande dosis dient de gemiste dosis overgeslagen te worden. Patiënten mogen geen dubbele dosis innemen om een vergeten dosis in te halen. Voor een optimaal effect en optimale veiligheid is het belangrijk om Pradaxa 2x daags op vaste momenten in te nemen, met tussenpozen van ongeveer 12 uur.

Advies bij overdosering2

Bij een vermoeden van overdosering kan een stollingstest helpen om het risico kans op bloedingen vast te stellen. Overmatige antistolling kan een onderbreking van de behandeling met Pradaxa vereisen. Er is geen specifiek antidotum voor dabigatran. Bij bloedingscomplicaties dient de behandeling te worden stopgezet en moet de oorzaak van het bloeden worden achterhaald. Aangezien dabigatran voornamelijk via de nieren wordt uitgescheiden, moet een adequate urineproductie op gang worden gehouden. Passende ondersteunende behandeling, zoals chirurgische hemostase en aanvulling van het bloedvolume dienen naar het oordeel van de arts te worden uitgevoerd.

Passende ondersteunende behandeling, zoals chirurgische hemostase en aanvulling van het bloedvolume dienen naar het oordeel van de arts te worden uitgevoerd. Aangezien de eiwitbinding laag is, kan dabigatran worden gedialyseerd; er bestaat beperkte klinische ervaring die de bruikbaarheid van deze benadering in klinisch onderzoek aangeeft.

Raadpleeg voor meer informatie de Pradaxa 1B tekst

1 SPC Pradaxa
2 van Ryn J et al. Thromb Haemost 2010; 103:1116-1127.